Soutěž - Setři a ušetři - Kompletní pravidla

1. Pořadatelem marketingové akce „Setři a ušetři“ je společnost DSK stavebniny s.r.o., sídlem Pardubická 59, 533 45 Opatovice nad Labem, IČ 27499031, DIČ CZ27499031, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22629 (dále jen „pořadatel“).
2. Marketingová akce probíhá ve všech kamenných prodejnách společnosti DSK stavebniny v termínu 15. 1. 2024 – 29. 2. 2024 nebo do vyčerpání zásob stíracích losů.
3. Účastníkem marketingové akce může být jak fyzická, tak právnická osoba, přičemž osoby mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli, jakož i osoby příbuzné těmto osobám.
4. Stírací los obdrží každý účastník, který v termínu akce, uvedeném v čl. 2. těchto pravidel, nakoupí v prodejně DSK stavebnin v minimální hodnotě 500 Kč včetně DPH. Účastníci marketingové akce, kteří splní podmínky podle čl. 3 a 4 těchto pravidel, hrají o slevy 2-50 % z aktuálně uskutečněného nákupu po čas platnosti marketingové akce.
5. 1 nákup = 1 los. Výhry (slevy) budou po setření výhercem uplatněny přímo na pokladně, a to k aktuálnímu nákupu. Po setření losu už není možné k nákupu přidat žádný další výrobek.
6. Sleva na nákup je platná pouze při okamžité platbě nákupu – kartou či hotově. Tzn. nákup lze uplatnit pouze na „prodejky“.
7. Zapojením se do soutěže dává soutěžící dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly soutěže a současně dává souhlas pořadateli této soutěže na:
 1. zveřejnění osobních údajů výherců (v rozsahu: jméno, příjmení a město/obec) na výherní listině, která může být přístupná na internetu, prodejnách organizátora nebo jinak uveřejněná v médiích
 2. použití předaných osobních (kontaktních) údajů na marketingové účely společnosti DSK stavebniny s.r.o.
 3. s vyhotovením a bezplatným uveřejněním portrétu (zaslaného výhercem nebo vyhotoveného pořadatelem) a obrazových, zvukových a audiovizuálních a jiných záznamů výherců věcných cen v masmediálních prostředcích (především elektronických, tiskových a internetových) a v propagačních materiálech pořadatele; a to neomezeně (co do rozsahu, území nebo času)
8. Další důležité podmínky soutěže:
 • Vícenásobná účast v marketingové akci je možná, ale vždy jen s novou účtenkou a při kompletním splněním pravidel účasti v soutěži.
 • Slevy z akce není možné vzájemně kombinovat. Na jeden nákup je možné uplatnit slevu pouze z jednoho losu.
 • V případě nesplnění všech výše uvedených podmínek nemá zájemce o účast v soutěži nárok na uplatnění slevy.
 • V případě, že dojde účastník během započatého soutěžního úkonu (setření slevy) k závěru, že nesouhlasí s podmínkami soutěže, může ze soutěže odstoupit a pořadatel slevu stornuje. Na tento nákup pak však již nemůže uplatnit žádnou z dalších slev.
 • Účastníci nejsou oprávnění požadovat namísto výhry peněžní či jakoukoliv jinou náhradu.
 • Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán a účastníci nemají nárok na jakoukoli jinou podobu výhry, než je uvedena v těchto pravidlech.
 • Výhry nejsou právně vymáhatelné. Nepřevzaté výhry propadají ve prospěch pořadatele.
 • O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla marketingové akce, a to bez udání důvodů. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.dskstavebniny.cz .
V Opatovicích nad Labem dne 9. 1. 2024