Tepelná vodivost pórobetonu

TEPELNÁ VODIVOST
PÓROBETONU

Na energetickou náročnost budovy se klade stále
větší důraz. Není se čemu divit, pokud zvolíte správný
materiál můžete do budoucna ušetřit spoustu peněz.


 

Tepelná vodivost pórobetonu

Některé materiály mají vyšší tepelnou vodivost a některé nižší. Tvrzení, že na materiálu nezáleží, je naprostý nesmysl. Každý materiál má hodnotu tepelné vodivosti naprosto odlišnou. V tomto článku se zaměříme na tepelnou vodivost pórobetonu jakožto jednoho z nejoblíbenějších stavebních materiálů v Evropě.

Pórobeton dosahuje jedinečných tepelně izolačních parametrů, díky kterým mají pórobetonové stavby výbornou energetickou bilanci. Dosažení požadovaných hodnot pro nízkoenergetické či pasivní domy je velmi jednoduché. S pórobetonem Termalica se navíc skvěle pracuje a vyhovuje ve všech stavebně fyzikálních parametrech.

Součinitel tepelné vodivosti - λ

Tepelnou vodivostí se rozumí schopnost daného materiálu vést teplo. Představuje rychlost, jakou se teplo šíří materiálem. Tepelná vodivost daného materiálu je charakterizována součinitelem tepelné vodivosti, má označení λ a jednotku W/m•K. Čím nižší koeficient λ je, tím lépe, protože takový materiál má lepší tepelně izolační schopnosti.

Jaký je součinitel tepelné vodivosti pórobetonu? Pórobeton s nižší objemovou hmotností má také nižší součinitel tepelné vodivosti, což znamená dobrou tepelnou izolaci.

V případě tvárnic Termalica je součinitel tepelné vodivosti λ následující:

TYPλ
SUPERIZOLAČNÍ TERMALICA T2/300 0,075
IZOLAČNÍ TERMALICA T2,5/350 0,083
TERMALICA T2,5/400 0,096
TERMALICA T3/500 0,12
TERMALICA T4/600 0,14


Součinitel tepelné vodivosti λ u jiných materiálů:

TYPλ
Beton hutný 1,23-1,36
Zdivo z plných pálených cihel rozměrů 290/140/65 0,78-0,84
Zdivo z příčně děrovaných pálených prvků rozměrů 365/245/140 0,36
Nepálená cihla 1,1

Součinitel prostupu tepla - U

Součinitel tepelné vodivosti (U) je důležitý, ale neměli byste zapomenout ani na součinitel prostupu tepla (R). Součinitel prostupu tepla určuje, k jakým tepelným ztrátám skrze danou konstrukci dochází. Jednotka W/m2K vyjadřuje, kolik tepelné energie ve Wattech prostupuje obvodovou konstrukcí o ploše 1 m2 při rozdílu venkovní a vnitřní teploty 1 K. Čím je tato hodnota vyšší, tím horší tepelně izolační vlastnosti konstrukce má a uniká tak skrze ni více tepla.

Díky hodnotě U můžeme dopředu zjistit s jakými tepelnými ztrátami můžeme počítat za použití konkrétní tloušťky materiálu. Čím nižší nám vyjde hodnota U, tím lépe.

Pro výpočet hodnoty U musíme nejprve zjistit tepelný odpor konstrukce (R). Ten zjistíme ze vzorce:

R = d / λ

kde:

d – tloušťka materiálu (m)

λ – součinitel tepelné vodivosti materiálu (W.m.K)

Při vícevrstvých konstrukcí použijeme tento vzorec pro každý materiál, který se v nich vyskytuje, a výsledné odpory na závěr sečteme pro dosažení výsledku.

R = R1 + R2 +R3

Součinitel prostupu tepla U vyplyne ze vztahu U = 1 / R.

Výpočet si ukážeme na příkladu. Nejprve zjistíme tepelný odpor tvárnice TERMALICA T2/300 s λ 0,075 a tl. 0,48 m.

R = 0,48 / 0,075

R = 6,4

Díky tepelnému odporu můžeme vypočítat koeficient prostupu tepla:

U = 1 / R

U = 1 / 6,4

U = 0,156

Výsledkem je tedy 0,16 W/m2K, čímž tvárnice tohoto typu a tloušťky s velkou rezervou splňuje tepelně izolační požadavky na pasivní či nízkoenergetické domy.

Jaké jsou požadované hodnoty?

Stavba z pórobetonu je nejen snadná a rychlá, ale také umožňuje stavbu nízkoenergetických staveb. Aby byl váš dům nízkoenergetický, či dokonce pasivní, musí splňovat určité parametry.

V tabulce níže jsou normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 jednotlivých konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky.

Popis kontrukceSoučinitel prostupu tepla [W/(m2•K)]
Požadované hodnoty
UN,20
Doporučené hodnoty
Urec,20
Doporučené hodnoty pro pasivní
budovy Upas,20
Stěna vnější 0,3 těžká: 0,25
lehká: 0,2
0,18 až 0,12
Střecha strmá se sklonem nad 45° 0,3 0,2 0,18 až 0,12
Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně 0,24 0,16 0,15 až 0,10
Strop s podlahou nad venkovním prostorem 0,24 0,16 0,15 až 0,10
Strop pod nevytápěnou půdou (se střechou bez tepelné izolace) 0,3 0,2 0,15 až 0,10
Stěna k nevytápěné půdě (se střechou bez tepelné izolace) 0,3 těžká: 0,25
lehká: 0,20
0,18 až 0,12
Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině 0,45 0,3 0,22 až 0,15
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru 0,6 0,4 0,30 až 0,20
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k temperovanému prostoru 0,75 0,5 0,38 až 0,25
Strop a stěna vnější z temperovaného prostoru k venkovnímu prostředí 0,75 0,5 0,38 až 0,25
Podlaha a stěna temperovaného prostoru přilehlá k zemině 0,85 0,6 0,45 až 0,30
Stěna mezi sousedními budovami 1,05 0,7 0,5
Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně 1,05 0,7  
Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně 1,3 0,9  
Strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně 2,2 1,45  
Stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně 2,7 1,8