Jak na překlady

JAK NA PŘEKLADY

Systém nabízí tři typy vyztužených překladů
s označením TNN (vysoké nosné), TNB (nízké nosné), 
TND (vysoké nenosné) a konstrukční tvárnice zvané
U-profily. Více informací v článku.


Jak na překlady

Překlady z pórobetonu Termalica slouží k překlenování okenních a dveřních otvorů. Společně s ostatními prvky systému tvoří homogenní strukturu stěny a snižují vznik tepelných mostů. V systému Termalica se vyrábějí tři druhy překladů s označením TNN, TNB a TND. Překlady se ukládají jednotlivě nebo jako spřažené, slícované s vnější rovinou zděné stěny.


Překlady TNN
Překlady TNN jsou nosné překlady vyztužené ocelovými pruty, které dovolují okamžité zatížení v průběhu zdění stavby. Tyto překlady nám dovolují maximální rozpon 1800 mm, kladou se vedle sebe na celou tloušťku stěny, případně je můžete doplnit tepelnou izolací z EPS, XPS nebo minerální vaty. Nejvhodnějším způsobem uložení těchto izolantů je vložení mezi překlady v místě před dveřním či okenním rámem, dojte tak k přerušení tepelného mostu tohoto detailu.


Překlady TNB
Překlady TNB o výšce 124 mm jsou dílce určené ke zhotovování spřažených překladů, ve kterých trámy konstrukčně spolupracují se stěnou na ně vyzděnou. Maximální šířka překlenovaného otvoru činí 2500 mm. Úplnou únosnost spřaženého překladu získáme po nadezdění překladů vrstvou tvárnic a zhotovení železobetonového věnce v úrovni stropu. Je důležité, aby tvárnice nad překlady byly zděny s vyplněnými svislými spárami. Překlady TNB je možno uložit do předem připravené kapsy tvárnice ostění. Zdivo nad překladem je nutné upravit do výšky průběžné horizontální spáry 250 mm. Při pokládce překladů na celou tvárnici ostění překlad dozdíme na výšku průběžné horizontální spáry tvárnicí o síle 120 mm, kterou krátíme podle tloušťky stěny. Překlady TNB vyžadují montážní podpěry v rozestupu maximálně 750 mm, které lze odstranit po 7 dnech od zabetonování stropu.


Překlady TND
Překlady Termalica TND o výšce 249 mm jsou nenosné konstrukční prvky, určené ke zhotovování překladů příček o tloušťce 100 mm. Při montáži překlad podepřete ve středu rozpětí a poté přezděte tvárnice s vyplněnými svislými spárami. Po vyzrání lepicí malty podpory odstraňte.


U-profily
U-profily Termalica plní funkci ztraceného bednění a umožňují překlenout velmi široké okenní a dveřní otvory, (terasová okna nebo garážová vrata). Jednostranně tlustší stěna U-profilu zajišťuje vhodnou tepelnou izolaci překladu a nevyžaduje dodatečné zateplení (tlustší stěnu směřujte k vnějšímu líci zdiva).
Pro osazování U-profilů je nutné si připravit bednění, na které budete klást jednotlivé U-profily spojované zdicí maltou Termalica. Minimální délka opření tvarovek o stěnu činí 250 mm na každou stranu. Dbejte na to, aby krajní U-profily nebyly řezány a dosahovaly tak plné délky. Po jejich montáži U-profily vystrojte konstrukční výztuží, vnitřek tvárnic navlhčete vodou a vyplňte betonem třídy C16/C20 (B20). Při ukládání výztuže do U-profilu dbejte na správné krytí výztuže betonem. Velikost konstrukčního překladu lze zvětšit nadezděním příčkové tvárnice do požadované výšky, a to z obou stran. Výsledkem bude překlad o vyšší konstrukční výšce, než umožnoval původní U-profil. V případě nutnosti můžete do takto vytvořeného překladu vložit k vnějšímu líci tepelněizolační vrstvu z EPS nebo XPS materiálu v tloušťce 40-50 mm. Tepelný izolant nám výrazně zvýší celkový tepelný odpor konstrukce. V případě otvorů s velkým rozpětím a nutnosti zhotovení nosného překladu o větších rozměrech můžete U-profil v tloušťce 300-480 mm vhodně upravit odříznutím části tlustší stěny a nadezdít příčkovou tvárnicí. Tato úprava nám umožní navíc vložit tepelnou izolaci EPS nebo XPS materiálu o tl. 30-40 mm, která zabraňuje úniku tepla.