Reklamační podmínky

Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího DSK stavebniny s.r.o.., IČ 27499031, DIČ CZ27499031, sídlem Pardubická 59, 533 45 Opatovice nad Labem, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22629 (dále jen „prodávající“) a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

II. Záruka za jakost

Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (faktura, prodejka, dodací list) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejména název zboží, cena, množství, datum dodání).

1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení či na záručním listě.

Pro kupující právnické osoby a podnikatele je lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění v délce trvání 12 měsíců.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.

V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem prvního převzetí zboží kupujícím.

2. Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

 • věc má vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal a hodí se k účelu, který prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
 • věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů

III. Záruční podmínky

1. Kontrola zboží při převzetí

Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost pásky, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu.

Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má.

Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout. Dále prodávající v případě převzetí od přepravce doporučuje přiložit fotodokumentaci poškození a obalu.

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

2. Uplatnění reklamace

Kupující může reklamaci uplatnit na libovolné provozovně prodávajícího.

Dále prodávající požaduje přiložit kopii dokladu o zakoupení či jiným vhodným způsobem doložit záruku zboží, podrobný popis závady, návrh řešení reklamace a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa, tel. číslo a email). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem nebo osobně v zákonné lhůtě.

Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

3. Výluky

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou, a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

 1. mechanickým poškozením zboží 
 2. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky) s výjimkou běžných odchylek
 3. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno
 4. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
 5. poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedeným v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
 6. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
 7. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.)
 8. poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí

4. Odmítnutí přijetí do reklamace pro znečištění zboží

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

IV. Vyřízení reklamace

1. Kupující - spotřebitel

V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

2. Kupující - podnikatel

Je-li kupující právnická osoba nebo podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 60 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující informován na kontaktní e-mail. Lhůtu 60 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě. Takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Pokud bude prodloužena reklamační lhůta z důvodu zjištění závady na straně výrobce, bude o tomto kupující neprodleně informován.

V. Společná ustanovení

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem.

Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zboží o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá ode dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován.

Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.

Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován.

Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého, byla věc přijata do reklamace.

VI. Závěrečná ustanovení

Provedení reklamace nemá vliv na povinnost zákazníka zaplatit kupní cenu ve sjednané výši a době. Vadami zboží ani předmětem záruky nejsou odchylky výrobků, které neovlivňují účel použití (rozdíly v odstínech barvy, nerovnoměrné vysychání apod.) Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.

Tento Reklamační řád je platný od 21. 2. 2020 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.