Průmyslová práva

Vsakovací dlažba

Užitný vzor č. 34340

Konstrukční souvrství s propustnou pochůznou nebo pojezdovou plochou

Technické řešení se týká konstrukčního souvrství s pochůznou nebo pojezdovou plochou, která umožňuje průsak dešťových srážek a zabraňuje průniku škodlivých látek do podloží a povrchových nebo podzemních vod, slouží tedy pro vytvoření parkovišť, ploch skladů, chodníků, povrchů vozovek apod.

Úvod do problematiky

Člověk svou činností zvyšuje míru zastavěného území, což narušuje přirozený koloběh vody v přírodě odvodem srážkových vod z místa jejich dopadu. Nevědomě těmito kroky omezuje nebo snižuje množství spodních vod, které jsou z 62 % zdrojem pitných vod.

Naše konstrukční řešení

Vytvořili jsme souvrství pochůzných a pojezdových ploch umožňující vsak a filtraci dešťových srážek v místech dopadu.

Konstrukční řešení pro propustnou nebo pojezdovou plochu s pojezdem aut do 3,5 t s filtrační vrstvou, jehož pochůzná nebo pojezdová plocha se skládá z jednotlivých vodopropustných prvků.

Konstrukční řešení pro propustnou nebo pojezdovou plochu s pojezdem aut nad 3,5 t s filtrační vrstvou, jehož pochůzná nebo pojezdová plocha se skládá z jednotlivých vodopropustných prvků.

Konstrukční řešení pro propustnou pochůznou nebo pojezdovou plochu s filtrační vrstvou, jehož pochůzná nebo pojezdová plocha je vytvořena z jednotlivé vrstvy drenážního betonu či asflatu.

Vysvětlivky ke skladbě kontrukčních vrstev s využitím filtrační vrstvy

1.    Vrstva podkladní konstrukce
1.1.  Filtrační vrstva (Cinis)
1.2.  Vrstva vyrovnávacího podsypu
1.3.  Nosná vrstva
1.4.  Kladecí vrstva
1.5.  Separační vrstva (rašlový úplet) 
2.     Souvislá vodopropustná vrstva
2.1.  Vodopropustný prvek
2.2.  Spára
3.     Zhutněná propustní zemní pláň
4.     Pojezdová nebo pochůzná plocha

1.krok-280

Filtrační látka Cinis

Tato filtrační látka je víceúčelový materiál určený k zásypům inženýrských sítí, posypový materiál (certifikát č. 040-062956), sorbent do filtračních zařízení, součást zemních filtrů a filtrů ČOV apod. Vyznačuje se schopností absorbovat až 30 kg oleje na m³.

Na tuto filtrační látku a její používání byl udělen patent č. 278405 a platný užitný vzor (při použití je nutné uhradit licenční poplatky).Licence

Použití našeho užitného vzoru je možné pouze po poskytnutí licence.

Licenční poplatky

Zákon 572/1990 v plném znění, spolu s novým občanským zákoníkem č. 89/2012Sb. V oddíle 5 – licence, upravuje vztah mezi poskytovatelem a nabyvatelem k výkonu práva duševního vlastnictví formou licence. Licenční poplatky jsou navrženy tak, aby přinesly užitek oběma stranám a nezatížily nadměrně investiční záměr. Licenční poplatek má vazbu na finanční efekt investora využitím licence. Využitím našeho užitného vzoru i k trvalému zlepšování životního prostředí. Využitím licence dochází zpravidla investiční výstavbou. Licenční poplatek je jednorázový a jeho úhradou jsou vypořádány nároky poskytovatele.

Licenční poplatek za použití „Konstrukčního souvrství s propustnou pochůznou nebo pojezdovou plochou“ dle užitného vzoru č. 34340 je stanovena ve výši 10 000 Kč do 100 m² plochy.

U zpevněných ploch nad 100 m² je cena stanovena 10 000 Kč + 200 Kč za každých dalších 100 m²(poplatek se vypočítává pouze z ucelených 100 m²).

Příklad výpočtu:

  • Zpevněná plocha 96 m² – 10 000 Kč
  • Zpevněná plocha 350 m² – 10 400 Kč

Kontaktní osoba

V případě použití vzoru prosím kontaktujte naši projektovou manažerku Žanetu Jelenovou.
1.krok-280

Žaneta Jelenová

Projektová managerka

1.krok-280 Specializace na stavební zákon a stavební příležitosti
1.krok-280 +420 608 308 348
1.krok-280 jelenova@dskstavebniny.cz