Systém GeoCin - Cinis


1.krok-280

Současný problém většiny měst a obcí

V současné době je většina parkovišť, odpočívadel dálnic či skladů vyřazených aut před jejich likvidací opratřena nepropustným povrchem. Dešťová voda s úkapy olejů a jiným znečištěním je pak z těchto ploch odváděna buď do kanalizační sítě, nebo v případě oddílné kanalizace přímo do vodních toků.
Odpadní voda z parkovišť obsahuje uhlovodíky a těžké kovy, které při biologickém čištění na čističkách odpadních vod zůstávají převázně v kalech. Tyto kaly jsou díky těmto nečistotám nevyužitelné a jediná možnost je likvidace čímž se snižuje množství využitelných spodních vod.

1.krok-280

Tradiční vs. ekologická skladba

Filtrační látka Cinis dokonale zajistí filtraci vsáknuté vody od ropných látek z ploch parkovacích stání, parkovišť a chodníků.
Řešení spočívá ve vložení nové kontrukční filtrační vrstvy o minimální tloušťce 10 cm., která jez obou stran chráněna rašlovým
úpletem z polypropylenu, odolným vůči UV záření se stíněním nad 50%. 

Běžná skladba

Je nutný řízený odtok. Nastává částečný vsak, kterým se dostanou do spodních vod oleje a těžké kovy.

Ekologická skladba

Odtok vody není nutné regulovat a vodu následně není nutné čistit.


Co je vlastně filtrační látka CINIS?

1.krok-280

Jde o víceúčelový materiál vznikající v elektrárnách při spalování hnědého uhlí, přičemž neobsahuje odsiřovací produkty. Tento materiál je známý také pod pojmem "elektrárenská struska". Tento produkt je otestován zkušebním ústavem a atestován pro terénní úpravy jako jsou zásypy inženýrských sítí, použití jako posypový materiál (certifikát č. 040-062956), sorbent do filtračních zařízení, využití jako součást zemních filtrů a filtrů ČOV apod. Vyznačuje se schopností absorbovat až 30 kg oleje na m3. Filtrační látka Cinis je chráněna užitným vzorem č. 21919, č. 21971, č. 22012.