Energeticky úsporný dům se vyplatí

ENERGETICKY ÚSPORNÝ DŮM SE VYPLATÍ

Téma energeticky úsporného bydlení
je stále aktuálnější. Kvůli rostoucím cenám energií
jsou nároky na vytápění budov a izolační vlastnosti
konstrukcí stále přísnější. 

O nízkoenergetických či dokonce pasivních domech slyšíme ze všech stran, bohužel ale některá propagovaná řešení nejdou ruku v ruce s řešeními, které skutečně potřebujeme.

Jak poznáme úsporný dům?

Energeticky úsporné domy jsou ty, které spotřebovávají méně energie potřebné k vytápění než domy běžné. To však neznamená, že se od běžných domů odlišují nějakým specifickým vzhledem.
 
U energeticky úsporného domu je velmi důležitá schopnost „zadržovat“ teplo uvnitř – toho lze dosáhnout za použití stavebních materiálů s vynikajícími tepelně izolačními parametry. Aby mohla být budova považována za energeticky úspornou nesmí její vnější stěny dosahovat hodnoty U větší než 0,25 W/(m2K) u nízkoenergetického domu nebo 0,18 W/(m2K) u pasivního domu.

Příkladem dobře izolujícího stavebního materiálu pro vnější stěny je pórobeton. V porovnání s ostatními materiály dostupnými na trhu se pórobeton vyznačuje nejnižší hodnotou λ (součinitel tepelné vodivosti).

Pozor na tepelné mosty

Množství energie, které budova spotřebuje, závisí na mnoha faktorech – jedním z nich jsou tepelné mosty. Tepelný most je místo v jakékoli konstrukci, kde dochází k větším tepelným tokům než v jeho okolí. Tvoří se ve vnějším plášti – zejména v rozích budovy, na prefabrikovaných balkonových deskách nebo ve špatně izolovaných překladech a stropech. Aby se jim zabránilo, měly by mít úsporné domy kompaktní tvar (žádné balkony ani vikýře).

Stavební systém od základů po strop

Správný výběr projektu budovy je jednou z variant vedoucí ke snížení rizika tepelných mostů. Dalším řešením je použití kompletního stavebního systému, kde jsou k sobě prvky systému dokonale sladěny. V takovém systému najdeme nejen materiály pro stavbu obvodových zdí, ale také doplňkové produkty jako jsou překlady, příčkovky či U-profily.

Čím vyšší tepelný odpor, tím lépe

Při výběru materiálu pro stavbu úsporného domu je nejlepší dodržovat zásadu: čím vyšší tepelný odpor, tím lépe. Toto pravidlo platí jak pro stavbu zdí, tak pro další prvky, ze kterých má být daný objekt postaven.

Rekuperace tepla

Ke snížení tepelných ztrát se doporučuje větrání umožňující rekuperaci, což v praxi znamená zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu a následné předání tohoto tepla čerstvému chladnému vzduchu přivedeného z venku.

Úsporné a ekologické řešení

Investice do vhodných konstrukčních řešení vám umožní výrazně snížit náklady na energii. Odhaduje se, že měsíční úspory se pohybují v rozmezí 900 – 3 000 Kč. Energeticky úsporná konstrukce není jen o snižování nákladů. Jedná se také o použití řešení, která nám umožní žít v budově zajišťující komfort bydlení a příznivé mikroklima. Navíc díky racionálnímu využívání přírodních zdrojů a snížení spotřeby paliva potřebného k vytápění domu nezatěžujeme životní prostředí.