GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI DSK STAVEBNINY

Společnost DSK stavebniny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), vydává tyto Informace o zpracování osobních údajů, jejichž účelem je poskytnout informace o zpracování osobních údajů.

Správce osobních údajů

(dále též „Správce“)
DSK stavebniny s.r.o., Pardubická 59, 533 45, Opatovice nad Labem
IČ: 27499031
DIČ CZ27499031
E-mail: reklama@dskstavebniny.cz
Telefon: +420 608 308 636
www.dskstavebniny.cz

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

Správce zpracovává Vaše osobní údaje, které mu od Vás byly poskytnuty za účelem:

 • dodání zboží nebo poskytování služeb, které jste si objednali na webových stránkách www.dskstavebniny.cz (dále jen „internetový obchod“) nebo provozovně, popř. objednali jiným způsobem
 • vedení uživatelského účtu za účelem objednávání a dodání zboží
 • poskytování poptávaných informací z Vaší strany
 • zasílání reklamních sdělení (tzv. newsletterů) s informacemi o novinkách v sortimentu Správce, akcích a slevách na některé zboží a provozní informace

Ke zpracování osobních údajů dochází v souladu s GDPR a příslušnými zákony České republiky a rozsah osobních údajů je požadován pouze v nezbytné míře pro dosažení daného účelu. Správce zpracovává osobní údaje především na základě níže uvedených právních důvodů:

Zpracování osobních údajů za účelem splnění smlouvy – dodání zboží nebo poskytnutí služeb

Pro účely nákupu zboží v internetovém obchodě nebo provozovně zpracovává Správce Vaše základní identifikační osobní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefon, IČ, DIČ). Zpracování těchto osobních údajů je nutné pro vytvoření objednávky, závazné potvrzení objednávky a správné doručení objednaného zboží.

Pro účely poskytování a dodání služeb, které Správce dále nabízí, dochází taktéž ke zpracování Vašich osobních údajů, a to v míře nezbytné pro poskytnutí dané služby. Bude se jednat především taktéž o Vaše základní identifikační osobní údaje uvedené výše.

Shora uvedené osobní údaje Správce zpracovává za účelem vyřízení Vašich objednávek nebo poskytování a dodání svých služeb, tedy pro uzavření a splnění smlouvy a bez jejich poskytnutí a zpracování není možné nákup Vámi objednaného zboží nebo poskytnutí a dodání služeb uskutečnit.

Zpracování osobních údajů za účelem plnění právní povinnosti

Právní předpisy Správci rovněž v některých případech ukládají povinnost Vaše osobní údaje zpracovávat. Jde zejména o důvody vyžadované zákonem o účetnictví a dalšími právními předpisy z oblasti daní, kdy jsou uchovávány dokumenty obsahující osobní údaje, zejména faktury a jiné dokumenty, z kterých vyplývá právní důvod pro vystavení faktury.

Zpracování osobních údajů za účelem oprávněných zájmů

Vaše osobní údaje dále Správce zpracovává pro účely oprávněných zájmů Správce. Tyto oprávněné zájmy definuje jako ochranu práv Správce vyplývajících z uzavřené smlouvy, pokud dojde k jejímu porušení z Vaší strany nebo pokud v souvislosti s uzavřenou smlouvou vůči Správci uplatníte jakýkoliv Váš nárok.

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

V případě, že ke zpracování nemá Správce jiný právní důvod než výše uvedený, provádí zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem. Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné, nicméně v některých případech může být předpokladem poskytnutí určité služby. Souhlas se zpracováním lze kdykoliv odvolat, na předchozí zpracování ale nemá odvolání souhlasu vliv.

Souhlas se zpracováním osobních údajů Správci udělujete především za účelem:

 • vedení uživatelského účtu: Nákup v internetovém obchodě nebo provozovně je možný i bez registrace uživatelského účtu. Registrace uživatelského účtu umožňuje snadnější nákup, jelikož po přihlášení se Vaše osobní údaje, které Správce bude potřebovat k vyřízení Vaší poptávky nebo objednávky, doplní automaticky. 
 • zasílání reklamních sdělení: Pokud jste se přihlásili k odběru reklamních sdělení (tzv. newsletterů), využívá Správce Vaši e-mailovou adresu k zasílání reklamních sdělení.
 • využívání cookies: Udělením souhlasu s užíváním cookies dochází ke zpracování Vašich osobních údajů za účelem získání statistických dat a Vašeho chování na webových stránkách.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Může se jednat o dobu nutnou k dosažení účelu, pro který byly osobní údaje získány, nebo o dobu, kterou stanoví právní předpis. Po uplynutí doby nezbytné pro zpracování jsou osobní údaje zlikvidovány.

V případě udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů k určitému účelu je doba zpracování dána trváním souhlasu, není-li přímo v souhlasu uvedeno jinak. Souhlas můžete kdykoliv odvolat a tím zpracování ukončit.

Sdílení osobních údajů

Osobní údaje nesdílíme s nikým bez Vašeho souhlasu, pokud to zákon a naše zásady neumožňují. Osobní údaje mohou být na základě zákonné povinnosti či žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.
Pro zpracování osobních údajů využíváme rovněž služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou výše uvedené. Mezi tyto zpracovatele patří poskytovatelé služeb nezbytných pro provoz Správce, především:

 • poskytovatele pro správu účetnictví a daní;
 • poskytovatelé pro správu počítačové sítě, internetového marketingu a cloudového úložiště;
 • poskytovatelé poštovních služeb

Ke zpracování osobních údajů dochází prostředním výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů dle příslušných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce příslušná technická a organizační opatření, která jsou pravidelně prověřována a aktualizována.

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

Máte právo na potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, či nikoliv, a pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a k informacím v rozsahu dle článku 15 GDPR, zejména na informace o:

 • účelu zpracování
 • kategorii dotčených osobních údajů
 • příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy
 • Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nebyly získány přímo od Vás
 • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování

Ohledně osobních údajů máte dále mimo jiné:

 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, pokud zpracováváme nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, popř. máte právo na doplnění neúplných osobních údajů
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“) a Správce Vaše osobní údaje vymaže, pokud k tomu bude dán některý z důvodů dle čl. 17 GDPR
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů dle čl. 18 GDPR
 • právo na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR
 • právo obrátit se na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů

Pokud však ke zpracování osobních údajů dochází pouze na základě souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.
Chcete-li u správce uplatnit své právo, jak bylo popsáno výše, nebo odvolání souhlasu ke zpracování Vaší e-mailové adresy za účelem zasílání reklamních sdělení (tzv. newsletterů) může provést prostřednictvím zaslání e-mailu na e-mailovou adresu reklama@dskstavebniny.cz.

Při zjištění nebo podezření, že bylo porušeno zabezpečení osobních údajů, Správce vyhodnotí závažnost a podle míry porušení (bez rizika, nízké riziko, vysoké riziko) informuje Vás a případně i dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě, pokud byste chtěli uplatnit některá z práv výše uvedených nebo pokud zjistíte nebo se domníváte, že dochází k zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochrannou soukromého práva a osobního života nebo v rozporu se zákonem, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat.

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že došlo k porušení Vašich práv na ochranu osobních údajů, můžete se obrátit přímo na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro registraci účtu přes e-shop a pro zasílání obchodních sdělení na  www.dskstavebniny.cz

Udělujete tímto souhlas společnosti DSK stavebniny s.r.o., se sídlem Pardubická 59, 533 45 Opatovice nad Labem (dále jen „Správce“), aby zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení, obchodní firma
 • adresa nebo sídlo společnosti
 • identifikační číslo a daňové identifikační číslo
 • e-mail, telefonní číslo
 • výše uvedené údaje jsou nutné zpracovat za účelem registrace a vedení uživatelského účtu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu vedení uživatelského účtu
 • s výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.